Vendim për Raportin e Auditorit të Jashtëm dhe Letra e Menaxhmentit 2023 për KRU"Gjakova" SH.A-Gjakovë

Kliko Këtu

Vendim për shpalljen e konkursit publik për pozitën: Zyrtar Kryesor Financiar

Kliko Këtu

Shfuqizohet vendimi mbi pezullimin e marrëdhënies së punës të pozitës së Kryeshefit Ekzekutiv

Kliko Këtu

Shfuqizohet vendimi për emërimin e ushtruesit të detyrës të pozitës së Kryeshefit Ekzekutiv

Kliko Këtu

Vendim për rregulloren për mbrojtjen e të dhënave përsonale me nr të protokolit: 1001 i datës: 28 Shkurt 2024

Kliko Këtu

Vendim - Rregulloren për rregullimin e procedurave të konkursit në K.R.U. "GJAKOVA" SH.A

Kliko Këtu

Vendim mbi hulumtimin e kënaqësisë së konsumatorëve për vitin 2023.

Kliko Këtu

Vendim për Raportin Vjetor 2023 mbi zhvillimin e aktiviteteve afariste në K.R.U Gjakova.

Kliko Këtu

Vendim për emërimin e ushtruesit të detyrës të pozitës së Kryeshefit Ekzekutiv

Kliko Këtu

01.11.2023 6:24

Vendim për aprovimin e Planit të Biznesit 2024-2026 dhe aprovimi i TM3 Korrik - Shtator 2023

Kliko Këtu

04.09.2023 12:13

Vendim për anulimin e konkursit për pozitën:

Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit

Kliko Këtu

21.08.2023 10:47

VENDIM- Për shpalljen e konkursit publik për pozitën e zyrtarit të lartë

Kliko Këtu

09.06.2023 11:00

VENDIM- Aprovohet Plani Për Menaxhimin e Llumit-ITUN & Plani për zvogëlimin e humbjeve të ujit - 2023

Kliko Këtu

31.03.2023 11:00

VENDIM- Raporti i hulumtimit të kënaqshmërisë së konsumatorëve për vitin 2022

Kliko Këtu