30.04.2024

STATUTI  I KOMPANISE RAJONALE TE UJESJELLESIT "GJAKOVA" SH.A.

Kliko Këtu

29.03.2024

STATUTI  I KOMPANISE RAJONALE TE UJESJELLESIT "GJAKOVA" SH.A.

Kliko Këtu

09.02.2024

STATUTI  I KOMPANISE RAJONALE TE UJESJELLESIT "GJAKOVA" SH.A.

Kliko Këtu

31.10.2022

STATUTI  I KOMPANISE RAJONALE TE UJESJELLESIT "GJAKOVA" SH.A.

Kliko Këtu

08.08.2022

STATUTI  I KOMPANISE RAJONALE TE UJESJELLESIT "GJAKOVA" SH.A.

Kliko Këtu

29.10.2021

STATUTI  I KOMPANISE RAJONALE TE UJESJELLESIT "GJAKOVA" SH.A.

Kliko Këtu

30.07.2021

STATUTI  I KOMPANISE RAJONALE TE UJESJELLESIT "GJAKOVA" SH.A.

Kliko Këtu

26.06.2020

STATUTI I KOMPANISË

Shkurtimi i emërtimit të shoqërisë është K.R.U. "Gjakova" SH.A. Emërtimi i Shoqërisë Aksionare (në këtë tekst e quajtur: shoqëria), mund të shkruhet me shkronja të mëdha ose me shkronja të vogla.

Kliko Këtu

2014

KODI I ETIKËS SË KOMPANISË

Kodi i Etikёs dhe Qeverisja Korporative pёr Ndёrmarrjet Publike Kodi i Etikёs dhe Qeverisja Korporative pёr Ndёrmarrjet Publike.

Kliko Këtu