VENDIM
Për miratimin e urdhëresës së tarifave të shërbimeve (UTSH)

Në mbështetje të nenit 19, paragrafin 1, të Ligjit Nr. 05/L-042, për Rregullimin e shërbimeve të Ujit, të shpallur në Gazeten Zyrtare Nr. 4/2016, datë 14/01/2016, dhe konform nenit 29 të Rregullores së ARRU Nr. 12/2020 për Përcaktimin e Tarifave të Shërbimit të Ujit në Kosovë, datë  Qershor 2020, si dhe rezultatet finale nga kalkulimet, përmes aplikacionit tarifor të DT, për tarifat gjegjëse të shërbimeve, Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit, merr këtë:

 

 

VENDIM
Për miratimin e urdhëresës së tarifave të shërbimeve (UTSH)

Në mbështetje të nenit 19, paragrafin 1, të Ligjit Nr. 05/L-042, për Rregullimin e shërbimeve të Ujit, të shpallur në Gazeten Zyrtare Nr. 4/2016, datë 14/01/2016, dhe konform nenit 29 të Rregullores së ARRU Nr. 12/2020 për Përcaktimin e Tarifave të Shërbimit të Ujit në Kosovë, datë  Qershor 2020, si dhe rezultatet finale nga kalkulimet, përmes aplikacionit tarifor të DT, për tarifat gjegjëse të shërbimeve, Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit, merr këtë:

 

 

VENDIM
Për miratimin e urdhëresës së tarifave të shërbimeve (UTSH)

Në mbështetje të nenit 19, paragrafin 1, të Ligjit Nr. 05/L-042, për Rregullimin e shërbimeve të Ujit, të shpallur në Gazeten Zyrtare Nr. 4/2016, datë 14/01/2016, dhe konform nenit 15 të Rregullores së ARRU Nr. 07/2016 për Përcaktimin e Tarifave të Shërbimit të Ujit në Kosovë, datë 23 Shtator 2016, si dhe rezultatet finale nga kalkulimet, përmes aplikacionit tarifor të DT, për tarifat gjegjëse të shërbimeve, Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit, merr këtë:

Tarifat e reja për konsumatorë

Bazuar në Ligjin 05/L-042 për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit dhe konform Nenint 15 të Rregullores 07/2016 për Përcaktimin e Tarifave të Shërbimit të Ujit në Kosovë, ARRU ka miratuar Urdhëresën Tarifore të Shërbimit (UTSH) për KRU "Gjakova" Sh.A.- Gjakovë.