Njoftim për kontratë: ,,Asfaltimi i pjesëve me rastin e defekteve''

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë: "Servisimi i pompave dhe rimbështjellja e motorrëve''

Kliko këtu

 

Planifikimi i Prokurimit 2024

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Ndërrimi i gypave të ujësjellësit nga AC në PE100 RC, prej gjykatës deri te Emin Duraku.

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me tri automjete për nevojat e kompanisë K.R.U. Gjakova Sh.A.,

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : 'Shërbime për mirëmbajtjen e Domenit, Hostimit të web faqes, E-mailit zyrtar të KRU Gjakova,'

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me Kompjuter dhe Laptop për KRU Gjakova.

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me material hixhenik

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : 'Pastrimi i automjeteve te KRU 'Gjakova'

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë :  'Monitorimi dhe menaxhimi i automjeteve te KRU Gjakova nepermjet GPS-ve'

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : "Furnizim me kubëza, cement, blloka betoni dhe armaturë për nevojat e mirëmbajtjes'"

Kliko këtu

 

Oferte për marrie me qera

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : "Furnizim me kemikale - Klor i gaztë dhe klor i lëngët dhe atestimi i bombolave të klorit'"

Kliko këtu

 

PLANIFIKIMI PERFUNDIMTAR 2023

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : "Furnizim dhe montim me motorr pompa zhytëse vertikale (rakete)"

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : "Furnizim me Pompa të dozimit të tretësirës së sulfatit të aluminit"

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : "Ritender Pastrimi i Xhamave në te gjitha Objektet e Kompanisë"

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : "Furnizim me derivate  per automjetet e kompanise"

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : "Ritender Marrja me qera e printerave"

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Pastrimi i Xhamave në te gjitha Objektet e Kompanisë

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Auditimi i Kompanisë

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Ritender - Rehabilitimi i ujësjellësit – Stacioni i pompimit dhe furnizimi me ujë të pijshëm për fshatin Randobravë

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me Polimer për njësinë e ITUN - KRU ‘’GJAKOVA’’ SH.A. Gjakovë

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : "Furnizim me pelet për NJ.O Rahovec dhe Rekën e Keqe"

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizimi dhe montimi i portave kryesore në pendën e Llukës

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me 2 kaldaja për Stacionin e Filtrave

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me kompjuter dhe laptop per Kru,,Gjakova

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Rehabilitimi i ujësjellësit – Stacioni i pompimit dhe me ujë të pijshëm për fshatin Randobravë

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Marrja me qera e printerave

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Aparatet kunder zjarrit

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : 'Renovimi, Mirëmbajtja Objekteve Ndërtimore të KRU Gjakova sh.a,

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me material laboratorik për laboratorin e ITUN

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Auditimi i Teknologjisë Informative- Ritender

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me motorr pompa zhytëse vertikale (rakete)

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me Klima për ftohje

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me Serverë - Ritenderim

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Sherbimet e internetit

Kliko këtu

 

Ndertimin e ujësjellesit në Lagjën e Firzës për 42 shtëpi

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me Distilatorë për Laborator

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Mirëmbajtja e sistemit ekzistues dhe implementimi i faturimit mobil ne terren'

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim i zyreve me karrika

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me Distilatorë për Laborator

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me kemikale - Klor i gaztë dhe klor i lëngët

Kliko këtu

 

Lista e 10 furnizuesve me te medhenj

Kliko këtu

 

Kontratat me vlera te larta

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Pastrimi i automjeteve të KRU Gjakova-Ritender

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Mirëmbajtja e bazës së të dhënave të Kompanisë-Rishpallje

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Shërbime dhe mirëmbajtja e Domenit, Hostimit të web faqes, SSL certifikatës dhe E-mailit zyrtar të KRU Gjakova

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me kemikale - Klor i gaztë dhe klor i lëngët

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me Serverë

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me 20 kamera me pajisje përcjellëse për nevojat e KRU Gjakova

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me makineri te rendë- eskavator me rrota

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Auditimi i Teknologjisë Informative

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me kemikale - Klor i gaztë dhe klor i lëngët-Rishpallje

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : “Furnizim dhe montim me panella sollare ne rezervoaret ne zonen e sherbimit dhe kartelava GSM”

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Hulumtimi i Kënaqshmerisë së Konsumatorve për shërbimet e ofruara nga K.R.U “ Gjakova” Sh.A për vitin 2021

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Pastrimi i automjeteve të KRU Gjakova

Kliko këtu

 

Planifikimi Perfundimtar 2022

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Dekorimi i Objektit te drejtorise për festat e fund vitit

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me material zyrtar

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me bombola te klorit të gaztë

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Rrethoja e parcellës te Diga (në mes të rrugës dhe gjelbërimit) te Liqeni - Ritender

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me pompa dozuese te klorit

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Pastrimi i automjeteve të KRU ‘Gjakova’SH.A - Ritender 2

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me pelet për NJ.O. Rahovec dhe NJ.O. Reka e Keqe

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me Pjesë rezervë të pajisjeve të Teknologjisë Informatike për KRU Gjakova _ Ritender

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Rrethoja e parcellës te Diga (në mes të rrugës dhe gjelbërimit) te Liqeni

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me material elektrik për nevojat e mirëmbajtjes elektrike (ndiqimi për objekte, ormanët elektrik, rele niveli, kabllo, ndërprerës automatik)-Ritender 3.

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim dhe montimi i Klimave për ftohje në objektet e KRU Gjakova

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me material laboratorik Fiziko-Kimik dhe Bakteriologjik për nevojat e KRU
‘’GJAKOVA’’ SH.A.

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Shpenzimet per pandemi Covid 19

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me serverë

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim i punëtorëve me mjete pune për të gjitha njësitë-Ritender 2

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Pastrimi i automjeteve të KRU 'Gjakova' sha - ritender

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Aparate kundër zjarrit

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me material elektrik për nevojat e mirëmbajtjes elektrike (ndiqimi për objekte,
ormanët elektrik, rele niveli, kabllo, ndërprerës automatik)-Ritender 2

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim i punëtorëve me mjete pune për të gjitha njësitë-Ritender 2

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Pastrimi i automjeteve të KRU Gjakova

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me Sulfat alumini Al2SO4 x nH2O

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me Barriera (rampa)

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me material elektrik për nevojat e mirëmbajtjes elektrike (ndiqimi për objekte, ormanët elektrik, rele niveli, kabllo, ndërprerës automatik)-Ritender

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me rroba pune -Ritender

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me Kompjuter dhe Laptop për KRU 'Gjakova' sha

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me Pjesë rezervë të pajisjeve të Teknologjisë Informatike për KRU Gjakova

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me material te shtypur

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Asfalltimi i rrugës nga rruga kryesore deri te rezervoari në Batush dhe objekti administrativ, L=900m.

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me rroba pune -Ritender

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me material elektrik për nevojat e mirëmbajtjes elektrike (ndiqimi per objekte,
ormanet elektrik, rele niveli, kabllo, ndërpreres automatik)

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Mirëmbajtja Servisimi i automjeteve për terë kompaninë e KRU Gjakova sh.a.

 

Kliko këtu

 

Njoftim për anulim të tenderit : Furnizim me tavoline konference dhe karrika rrotulluese për zyre- ritender

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Ndertimin e ujësjellesit në Lagjën e Firzës për 42 shtëpi

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Sherbimet e Internetit

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Rrethoja e objekteve (trafos dhe stacionit të pompave) në Sopot

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Asfaltimi i pjesëve ku është dëmtuar asfalti me rastin e defekteve nëpër terë njësit e kompanisë për KRU Gjakova

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me tavoline konference dhe karrika rrotulluese për zyre- ritender

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me rroba pune

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim i punëtorëve me mjete pune për të gjitha njësitë-Ritender

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Dislokimi dhe ndërrimi i gypit nga AC në PE për fshatrat Xërxe,Gexhë, Radostë, Ratkoc, Denjë dhe Dobidol

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Mirëmbajtja e bazës së të dhënave të Kompanisë

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me tavoline konference dhe karrika rrotulluese për zyre

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Mirëmbajtja e rrugës nga Rezervari Batushë deri te kaptazha (vepra marrëse) L=8000 m, dhe
rregullimi i vepres marrese te burimi i ujit

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Mirëmbajtja Servisimi i automjeteve për terë kompaninë e KRU Gjakova sh.a.

 

Kliko këtu

 

Njoftim

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me klorur të Hekurit FeCl3 

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me autogoma dhe bateri për nevojat e KRU Gjakova

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat e Hasit të Prizrenit –faza 1.

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Servisimi i pompave dhe rimbeshtellja e motorrëve te KRU Gjakova sh.a.

 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim i punëtorëve me mjete pune për të gjitha njësitë

 

Kliko këtu