RREGULLORE NR. 1014/2024 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES NR. 862/2023 PËR ORGANIZIMIN DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËS NË K.R.U. "GJAKOVA" SH.A. - GJAKOVË

Kliko këtu

RREGULLORE PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PËRSONALE ME NUMËR TË PROTOKOLIT: 998 I DATËS:28 SHKURT 2024

Kliko Këtu

RREGULLORE PËR RREGULLIMIN E PROCEDURAVE TË KONKURSIT NË K.R.U. "GJAKOVA" SH.A

Kliko Këtu

RREGULLORE NR. 07-2023 PER MAJTJEN E UJIT, INSTALIMIN DHE LEXIMIN E PAJISJEVE MATESE TE UJIT 03.01.2024 NR.956

Kliko Këtu

RREGULLORE MBI PËRDORIMIN E SHËRBIMEVE TË INTERNETIT

Kliko Këtu

PLANI PËR ZVOGËLIMIN E HUMBJEVE PËR VITIN 2023

Kliko Këtu

PLANI I MENAXHIMI TË LLUMIT TË ITUN - GJAKOVA

Kliko Këtu

RREGULLORE NR. 882 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES NR. 862/2023 PËR ORGANIZIMIN DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËS NË K.R.U. "GJAKOVA" SH.A. - GJAKOVË

Kliko këtu

 

RREGULLORE MBI OGANIZIMIN E BRENDSHEM DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TE PUNES NË KRU "GJAKOVA" SH A.-GJAKOVË

Kliko këtu

 

VENDIM - PLOTESIM NDRYSHIM RREGULLORE

Kliko këtu

 

RREGULLORE NR. 858 PER NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E RREGULLORES NR.483/2019 PER INICIMIN E PROCEDURES PERMBARIMORE TE ORGANI PERMBARUES

Kliko këtu

 

RREGULLORE NR. 875 PER NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E RREGULLORES NR.415 DT. 15.03.2019 PER PAGAT

Kliko këtu

 

RREGULLORE E MBRENDSHME PER MENAXHIM TE ASETEVE

Kliko këtu

 

RREGULLORE PER SIGURINE DHE SHENDETIN NE PUNE

Kliko këtu

 

RREGULLORE PËR ADMINISTRIMIN DHE ARKIVIMIN E DOKUMENTAVE ZYRTARE  NË KRU”GJAKOVA” SH.A.-GJAKOVË

Kliko këtu

 

RREGULLORE MBI ORGANIZIMIN E BRENDSHËM DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËS NË KRU”GJAKOVA” SH.A.-GJAKOVË

Kliko këtu

 

RREGULLORE PËR ZGJIDHJEN E ANKESAVE TË KONSUMATORËVE

Kliko këtu

 

RREGULLORE PËR PROCEDURAT E LIDHJES SË KONSUMATORËVE NË SHËRBIMET E UJIT

Kliko këtu

 

RREGULLORE PËR PROCEDURAT E NDËRPRERJES SË SHËRBIMEVE TË UJIT

Kliko këtu

 

RREGULLORE PËR PROCEDURAT E FATURIMIT TË SHËRBIMEVE TË UJIT

Kliko këtu

 

RREGULLORE PËR MATJEN E KONSUMIT TË UJIT

Kliko këtu

 

 

RREGULLORE PËR PËRGJEGJËSIN DISIPLINORE DHE MATERJALE TË PUNËTORËVE TË KRU GJAKOVA

KLIKO KËTU

 

RREGULLORE PËR PAGAT - KAPITULLI I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

KLIKO KËTU

 

RREGULLORE MBI MARËDHËNJEN NË PUNË TË PUNËTORËVE

KLIKO KËTU

 

RREGULLORJA E PAGAVE NË KRU GJAKOVA

KLIKO KËTU

 

RREGULLORE PËR SHPËRBLIMIN E PUNËTORËVE TË KRU GJAKOVA

KLIKO KËTU

 

 

RREGULLORE PËR INICIMIN E PROCEDURES PËRMBARIMORE TË ORGANI PËRMBARUES

Kliko Këtu

 

RREGULLORE NR.06/2019 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES NR.01/2017, RREGULLORES NR.03/2017, RREGULLORES NR.04/2017 DHE RREGULLORES NR.05/2017

Kliko Këtu

 

RREGULLORE MBI PARADHËNJET

Kliko Këtu

 

MANUALI I POLITIKAVE TË BURIMEVE NJERËZORE (FINAL)

Kliko Këtu

 

MANUALI I OPERIMIT

Kliko Këtu