U R DH Ë R E S Ë

Bazuar në Ligjin në fuqi në Kosovë Mbi Ujërat ,Urdhëresat Administrative si dhe Vendimin e Inspektoratit të MMPH me nr. Prot.INSP –V-3/ZSP-1502 , K.R.U. ”Gjakova” Sh.A. Gjakovë,nxjerr këtë;
U R DH Ë R E S Ë
Me qëllim të mbrojtjes së Liqenit ,nga veprimet e dëmshme që ndikojnë në ndotjen dhe dëmtimin e Liqenit “Radoniqi”, të gjithë qytetarëve ju ndalohet ;
– Peshkimi me rrjeta gjatësore.
– Peshkimi me rrjeta hedhëse.
– Peshkimi me mjete plasëse.
– Peshkimi me gjeneratorë të rrymës elektrike.
– Shfrytëzimi i Liqenit për peshkim pa leje dhe autorizim të organeve kompetente të K.R.U.”Gjakova” dhe F.P.S.R. të Kosovës.
– Qarkullimi i të gjitha automjeteve për rreth dhe afër liqenit akumulues “Radoniqi”në rreze prej 500 m nga uji ,pa leje dhe autorizim të organeve kompetente të K.R.U. “Gjakova”
– Qarkullimi i barkave me motor në liqe.
– Të gjitha aktivitet të cilat mund të kenë ndikim në ndotjen dhe de- natyralizimin e liqenit dhe bregut të tij.
– Çdo shfrytëzim i zhavorrit dhe i masës drunore në zonën e bregut të liqenit në rreze 500 m nga uji ,pa leje dhe autorizim përkatës nga Drejtoria për Ujëra pranë Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Drejtoria e Pylltarisë pranë Ministrisë së Bujqësisë.
– Peshkimi me më shumë se tre kallama.
– Peshkimi gjatë kohës së shumëzimit deri me 1 Qershor.
– Ndaj personave që nuk i respektojnë këto ndalesa ,do të pasoi masa dënimi në të holla 5.000 Euro si dhe do të ngritët aktpadi gjyqësore .
KRU “Gjakova” SH.A.
05.03.2021.
Comments for this post are closed.