Të nderuar qytetar!

Bazuar në Ligjin në fuqi të Republikës së Kosovës , mbi Ujërat, Urdhëresat Administrative si dhe Vendimin e Inspektoratit të MMPH, KRU "Gjakova" sh.a, nxjerr këtë;

Urdhëresë

Me qëllim të mbrojtjes së Liqenit, nga veprimet e dëmshme që ndikojnë në ndotjen dhe dëmtimin e Liqenit "Radoniqi", të gjithë qytetarëve ju ndalohet:
-Peshkimi me rrjeta gjatësore
-Peshkimi me rrjeta hedhëse
-Peshkimi me mjete plasëse
-Peshkimi me gjenerator të rrymes elektrike
-Sfrytëzimi i Liqenit për peshkim pa leje dhe autorizim të organeve kompetente të K.R.U. "Gjakova" sh.a, dhe F.P.S.R të Kosovës.
-Qarkullimi i të gjitha automjeteve për rreth dhe afer liqenit akumulues "Radoniqi" në rreze prej 500m nga uji, pa leje dhe autorizim të organeve kompetente të K.R.U "Gjakova" sh.a.
-Qarkullimi i barkave me motor ne liqe.
-Të gjitha aktivitetet të cilat mund të kenë ndikim në ndotjen dhe de-natyralizimin e liqenit dhe bregut të tij.
-Çdo shfrytëzim i zhavorit dhe i masës drunore në zonën e bregut të liqenit në rreze 500m nga uji, pa leje dhe autorin përkatës nga Drejtoria për Ujëra pran Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor dhe Drejtoria e Pylltarisë pran Ministrisë së Bujqësisë.
-Peshkimi me më shumë se tre kallama.
-Peshkimi gjatë kohës së shumëzimit deri me 1 Qershor.
-Ndaj personave që nuk i respektojnë këto ndalesa, do të ndjekim masat ligjore.

Ekipa e kontrollës së KRU "Gjakova" në bashkëpunim me Policinë e Kosovës janë duke bërë patrullime të vazhdueshme në monitorimin dhe mbrojtjen e liqenit nga keqpërdoruesit.

Comments for this post are closed.