Njoftim për kontratë

Hulumtimi i Kënaqshmërisë së Konsumatorëve për shërbimet e ofruara nga K.R.U “ Gjakova” Sh.A për vitin 2020.

Comments for this post are closed.