Njoftim për dhënje të kontrates

Hulumtimi i Kënaqshmerisë së Konsumatorve për shërbimet e ofruara nga K.R.U “ Gjakova” Sh.A për vitin 2019

Comments for this post are closed.