Njoftim mbi qasjen në ujëmatës

Njoftim mbi qasjen në ujëmatës.
Të nderuar konsumatorë, bazuar në RREGULLOREN NR.10/2019 PËR STANDARDET MINIMALE TË SHËRBIMEVE TË UJIT NË KOSOVË, Neni 27, pika 2 e cila përmban “Leximi i ujëmatësit duhet të bëhet brenda orarit dhe ditëve të punës së ofruesit të shërbimeve, përderisa konsumatori duhet të i mundësojë lexuesit të ujëmatësit qasjen tek ujëmatësi brenda këtij orari”.
Tek disa konsumatorë ndodhë që qasja tek ujëmatësi është e pamundur, edhe pas shumë tentativave nga ekipet e lexuesve.
Në mënyrë që ne të zhvillojmë veprimtarinë tonë sipas rregulloreve dhe ju të merrni shërbimet e duhura, duhet të na krijoni kushte për qasje në ujëmatësin tuaj.
Në të kundërtën jemi të detyruar të ndjekim rrugët ligjore sipas ligjeve në fuqi.
Ju faleminderit për mirëkuptim!
KRU “Gjakova” SH.A.
25.06.2022.
Comments for this post are closed.