Njoftim

Njoftojmë konsumatorët e Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Gjakova” SH. A. se duke u bazuar në Rregulloren Nr. 08/2018 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores Nr. 02/2016 për Standardet Minimale të Shërbimeve të Ujit në Kosovë, Nr. protokoli 278, hyrë në fuqi dt. 10.04.2018, sipas Nenit 9, paragrafit 4, pika 4.1 dhe pika 4.2 të cilët nga ofruesi i shërbimeve marrin vetëm shërbimet e ujërave të ndotura (nuk janë të lidhur në rrjetin e ujësjellësit të ofruesit të shërbimeve), por që furnizmi me ujë bëhet nga bunari, dhe ujërat e përdorura shkarkohen në rrjetin e kanalizimit, i cili është në menaxhimin dhe mirëmbajtjen e Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Gjakova”, do të faturohen në bazë të një mostre përfaqësuese të matur të konsumatorëve të kategorisë së njejtë.

Ky vendim do të zbatohet nga Sektori i Shitjes, duke filluar nga dt: 01/03/2019.

Comments for this post are closed.