Njoftim për dhënie të kontratës : "Furnizim me material zyrtar"

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : "Sigurimi dhe kontrollimi Teknik i automjeteve të KRU Gjakova"

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : 'Hulumtimi i Kënaqshmerisë së Konsumatorve për shërbimet e ofruara nga K.R.U “ Gjakova” Sh.A për vitin 2023."

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : 'Furnizim me Plomba dhe Bllokues te valvulave"

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : 'Furnizim me material zyrtar"

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : 'Furnizim me rroba pune"

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : 'Furnizim me automjete të terenit për zonat Rurale,

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me material hixhenik

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Pastrimi i automjeteve te KRU 'Gjakova'

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : 'Ritender - Rehabilitimi i ujësjellësit – Stacioni i pompimit dhe furnizimi me ujë të pijshëm për fshatin Randobravë'

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Sherbime televizive informative dhe përcjellja e aktiviteteve të KRU’Gjakova”sh.a

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës :'Furnizim me kubëza, cement, blloka betoni dhe armaturë për nevojat e mirëmbajtjes'

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës :Hulumtimi i Kënaqshmerisë së Konsumatorve për shërbimet e ofruara nga K.R.U " Gjakova" Sh.A për vitin 2022'

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës :Mbikëqyrja dhe monitorimi i stacionit te pompave ne zonat rurale për nevojat e KRU Gjakova

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : 'Furnizimi dhe montimi i portave kryesore në pendën e Llukës'

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : "Ritender Marrja me qera e printerave"

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : "Auditimi i Kompanisë"

Kliko këtu

Njoftim për dhënie të kontratës : "Furnizim dhe montim me motorr pompa zhytëse vertikale (rakete)"

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : "Vlerësimi rrezikshmërisë së vendeve të punës në KRU’Gjakova”SH.A-Gjakovë"

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : "Mirëmbajtja e sistemit ekzistues dhe implementimi i faturimit mobil ne terren"

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me Polimer për njësinë e ITUN - KRU ‘’GJAKOVA’’ SH.A. Gjakovë''

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me kompjuter dhe laptop per Kru,,Gjakova sh.a

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës :Furnizim me pelet për NJ.O Rahovec dhe Rekën e Keqe

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës :Renovimi, Mirëmbajtja Objekteve Ndërtimore të KRU Gjakova sh.a

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës :Furnizim me 2 kaldaja për Stacionin e Filtrave

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Aparate kundër zjarrit

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me material te shtypur

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me Klima për ftohje

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës :Furnizim me motorr pompa zhytëse vertikale (rakete),

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me Serverë - Ritenderim

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Ndertimin e ujësjellesit në Lagjën e Firzës për 42 shtëpi

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Shërbimet e Internetit

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës :Dislokimi dhe ndërrimi i gypit nga AC në PE për fshatrat Xërxe, Gexhë, Radostë, Ratkoc, Denjë dhe Dobidol – Punë shtesë'

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me makineri te rendë- eskavator me rrota

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Pastrimi i automjeteve të KRU Gjakova-Ritender

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me 20 kamera me pajisje përcjellëse për nevojat e KRU Gjakova

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim dhe montim me panella sollare ne rezervoaret ne zonen e sherbimit dhe kartelava GSM

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Hulumtimi i Kënaqshmerisë së Konsumatorve për shërbimet e ofruara nga K.R.U “ Gjakova” Sh.A

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me material zyrtar

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Dekorimi i Objektit te drejtorise për festat e fund vitit

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : 'Furnizim me pompa dozuese te klorit

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Rrethoja e parcellës te Diga (në mes të rrugës dhe gjelbërimit) te Liqeni - Ritender'

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me material elektrik për nevojat e mirëmbajtjes elektrike (ndiqimi për objekte, ormanët elektrik, rele niveli, kabllo, ndërprerës automatik)-Ritender 3

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me Pjesë rezervë të pajisjeve të Teknologjisë Informatike për KRU Gjakova _ Ritender

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me pelet për NJ.O. Rahovec dhe NJ.O. Reka e Keqe

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me material laboratorik Fiziko-Kimik dhe Bakteriologjik për nevojat e KRU ‘’GJAKOVA’’ SH.A.

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me Serverë

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Mbulimi i gypave DN 250mm që furnizojn me ujë të pijes 34 fshatrat e Rekes së keqe afër kaptazhës

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Aparate kunder zjarrit

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me Kompjuter dhe Laptop për KRU 'Gjakova' sha

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me barriera (rampa)

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me material të shtypur

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Asfalltimi i rrugës nga rruga kryesore deri te rezervoari në Batush dhe objekti administrativ, L=900m.

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Rrethoja e objekteve (trafos dhe stacionit të pompave) në Sopot

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Asfaltimi i pjesëve ku është dëmtuar asfalti me rastin e defekteve nëpër terë njësit e kompanisë për KRU Gjakova

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Sherbimet e Internetit

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Shitja e materialit të dalë nga përdorimi

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Mirëmbajtja Servisimi i automjeteve për terë kompaninë e KRU Gjakova sh.a.

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Dislokimi dhe ndërrimi i gypit nga AC në PE për fshatrat Xërxe,Gexhë, Radostë, Ratkoc, Denjë dhe Dobidol

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me klorur të Hekurit FeCl3

Kliko këtu

 

Kontrata me vlerë të mëdha për vitin 2021 

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me autogoma dhe bateri për nevojat e KRU Gjakova

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat e Hasit të Prizrenit –faza 1

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Sherbime televizive informative dhe përcjellja e aktiviteteve të KRU’Gjakova”sh.a-Gjakovë

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Servisimi i pompave dhe rimbeshtellja e motorrëve te KRU Gjakova sh.a.

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Mirëmbajtja e bazës së të dhënave të Kompanisë

Kliko këtu

 

 

Njoftim për dhënie të kontratës :'Furnizim me kubëza, cement, blloka betoni dhe armaturë për nevojat e mirëmbajtjes'

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës :Hulumtimi i Kënaqshmerisë së Konsumatorve për shërbimet e ofruara nga K.R.U " Gjakova" Sh.A për vitin 2022'

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës :Mbikëqyrja dhe monitorimi i stacionit te pompave ne zonat rurale për nevojat e KRU Gjakova

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : 'Furnizimi dhe montimi i portave kryesore në pendën e Llukës'

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : "Ritender Marrja me qera e printerave"

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : "Auditimi i Kompanisë"

Kliko këtu

Njoftim për dhënie të kontratës : "Furnizim dhe montim me motorr pompa zhytëse vertikale (rakete)"

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : "Vlerësimi rrezikshmërisë së vendeve të punës në KRU’Gjakova”SH.A-Gjakovë"

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : "Mirëmbajtja e sistemit ekzistues dhe implementimi i faturimit mobil ne terren"

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me Polimer për njësinë e ITUN - KRU ‘’GJAKOVA’’ SH.A. Gjakovë''

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me kompjuter dhe laptop per Kru,,Gjakova sh.a

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës :Furnizim me pelet për NJ.O Rahovec dhe Rekën e Keqe

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës :Renovimi, Mirëmbajtja Objekteve Ndërtimore të KRU Gjakova sh.a

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës :Furnizim me 2 kaldaja për Stacionin e Filtrave

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Aparate kundër zjarrit

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me material te shtypur

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me Klima për ftohje

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës :Furnizim me motorr pompa zhytëse vertikale (rakete),

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me Serverë - Ritenderim

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Ndertimin e ujësjellesit në Lagjën e Firzës për 42 shtëpi

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Shërbimet e Internetit

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës :Dislokimi dhe ndërrimi i gypit nga AC në PE për fshatrat Xërxe, Gexhë, Radostë, Ratkoc, Denjë dhe Dobidol – Punë shtesë'

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me makineri te rendë- eskavator me rrota

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Pastrimi i automjeteve të KRU Gjakova-Ritender

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me 20 kamera me pajisje përcjellëse për nevojat e KRU Gjakova

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim dhe montim me panella sollare ne rezervoaret ne zonen e sherbimit dhe kartelava GSM

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Hulumtimi i Kënaqshmerisë së Konsumatorve për shërbimet e ofruara nga K.R.U “ Gjakova” Sh.A

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me material zyrtar

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Dekorimi i Objektit te drejtorise për festat e fund vitit

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : 'Furnizim me pompa dozuese te klorit

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Rrethoja e parcellës te Diga (në mes të rrugës dhe gjelbërimit) te Liqeni - Ritender'

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me material elektrik për nevojat e mirëmbajtjes elektrike (ndiqimi për objekte, ormanët elektrik, rele niveli, kabllo, ndërprerës automatik)-Ritender 3

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me Pjesë rezervë të pajisjeve të Teknologjisë Informatike për KRU Gjakova _ Ritender

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me pelet për NJ.O. Rahovec dhe NJ.O. Reka e Keqe

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me material laboratorik Fiziko-Kimik dhe Bakteriologjik për nevojat e KRU ‘’GJAKOVA’’ SH.A.

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me Serverë

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Mbulimi i gypave DN 250mm që furnizojn me ujë të pijes 34 fshatrat e Rekes së keqe afër kaptazhës

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Aparate kunder zjarrit

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me Kompjuter dhe Laptop për KRU 'Gjakova' sha

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me barriera (rampa)

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me material të shtypur

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Asfalltimi i rrugës nga rruga kryesore deri te rezervoari në Batush dhe objekti administrativ, L=900m.

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Rrethoja e objekteve (trafos dhe stacionit të pompave) në Sopot

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Asfaltimi i pjesëve ku është dëmtuar asfalti me rastin e defekteve nëpër terë njësit e kompanisë për KRU Gjakova

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Sherbimet e Internetit

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Shitja e materialit të dalë nga përdorimi

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Mirëmbajtja Servisimi i automjeteve për terë kompaninë e KRU Gjakova sh.a.

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Dislokimi dhe ndërrimi i gypit nga AC në PE për fshatrat Xërxe,Gexhë, Radostë, Ratkoc, Denjë dhe Dobidol

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me klorur të Hekurit FeCl3

Kliko këtu

 

Kontrata me vlerë të mëdha për vitin 2021 

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me autogoma dhe bateri për nevojat e KRU Gjakova

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat e Hasit të Prizrenit –faza 1

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Sherbime televizive informative dhe përcjellja e aktiviteteve të KRU’Gjakova”sh.a-Gjakovë

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Servisimi i pompave dhe rimbeshtellja e motorrëve te KRU Gjakova sh.a.

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Mirëmbajtja e bazës së të dhënave të Kompanisë

Kliko këtu